वीज पुरवण खंडीत

ता. 28 जुलय 2021

ता. 30 जुलय 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कारभाट, बेलभाट, कोनाल्डे, मुड्डी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/628

Skip to content