वीज पुरवण खंडीत

ता. 28 जुलय 2021

ता. 30 जुलय 2021 दिसा 11 केव्ही आश्वे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन न्युवाडो मोरजी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 3 ऑगस्ट 2021 दिसा 11 केव्ही आश्वे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आश्वे मांद्रे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/627

Skip to content