वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 जुलय 2021

ता. 23 जुलय 2021 दिसा 11 केव्ही पिर्णा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अडवळपाल,खोतवायंगण, भटाळे तेलाची गिरण, गांवकरवाडो, धनगरवाडो, कोळमवाडो, मुरडावाडो, सावरधाट, आमठाणे, मेणकुरे, धुमाशें आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 23 जुलय 2021 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मोयतें आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/610

Skip to content