वीज पुरवण खंडीत

ता. 20 जुलय 2021

ता. 22 जुलय 2021 दिसा 11 केव्ही मालीम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन ब्रिटानीया हाऊस, हाळीवाडो, एकोडी मानस, विर्लोस, मालीम, पर्यटन, कुयेलो वाडो, माटववाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 22 जुलय 2021 दिसा 11 केव्ही चोगम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारं 2.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन रॉडसन बेकरी, वर्षा कॉलनी, वडाकडे, देवाश्री स्प्लेंडर. कॉस्मे कॉस्ता पार्कलेन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/607

Skip to content