वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 जुलय 2021

ता. 20 जुलय 2021 दिसा 11 केव्ही कामसन फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारं 2.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन संजय नगर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 20 जुलय 2021 दिसा 11 केव्ही साल्डाणा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारं 2.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन साल्डणा कॉलनी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/603

Skip to content