आवाजाच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपाखातीर अधिकाऱ्यांची नेमणूक

ता. 19 जुलय 2021

पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्यान आवाज प्रदुशण नियंत्रण कायदो-2000 खाला आवाजाच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपाखातीर अधिकारीणी म्हुण विविध अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या ते अशें- श्री. अजीत रॉय, जिल्हाधिकारी, उत्तर गोंय, फोन नं. 2223612, 2225383, 2427690, 2225083, फॅक्स नं. 2426492 आनी मो. नं. 9822123071, श्रीमती रूचीका कटयाळ, जिल्हाधिकारी, दक्षीण गोंय, फोन नं. 2705333, 2702699, 2737566, 2714907, फॅक्स नं. 2733026, 2794402 आनी मो. नं. 9422439439, श्री. गोपाळ पार्सेकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-1, उत्तर गोंय, फोन नं. 2223418, 2225383, फॅक्स नं. 2426492 आनी मो. नं. 9923267335, सुरेंद्र नाईक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-1, दक्षीण गोंय, फोन नं. 2794423, फॅक्स नं. 2733026 आनी मो. नं. 9822142132, श्री. गुरूदास देसाय, उपजिल्हाधिकारी, तिसवाडी, फोन नं. 2225511, फॅक्स नं. 2225511 आनी मो. नं. 9422394914, श्री. प्रदीप नाईक, उपजिल्हाधिकारी, फोंडा, फोन नं. 2312469, 2311498, फॅक्स नं. 2312469 आनी मो. नं. 9850065288, श्री. राजेश आजगांवकर, उपजिल्हाधिकारी, बार्देस, फोन नं. –, मो. नं. 9921389999, उपजिल्हाधिकारी, बार्देस, फोन नं. 2262038, 2250398, फॅक्स नं. 2262038 आनी मो. नं. 9552610588, श्री. दिपक वायंगणकर, उपजिल्हाधिकारी, दिवचल, फोन नं. 2362058, 2360254, फॅक्स नं. 2362058 आनी मो. नं. 9075289929, श्री. रविशेखर निपाणीकर, उपजिल्हाधिकारी, पेडणे, फोन नं. 2201142, फॅक्स-2201142 आनी मो. नं. 9423062384, श्री. राजेश आजगांवकर, उपजिल्हाधिकारी, सत्तरी, फोन नं. –, मो. नं. 9921389999, फोन. नं. 2374800, श्रीमती ज्योती कुमारी, उपजिल्हाधिकारी, साश्ट, फोन नं. 2794145, फॅक्स नं. –, मो. नं. 8882804403, फोन नं. 2794145, श्री. सचीन देसाय, उपजिल्हाधिकारी, मुरगांव, फोन नं. 2512688, 2500565, फॅक्स नं. 2512688 आनी मो. नं. 8668219025, श्री. निलेश धायगोडकर, उपजिल्हाधिकारी, केपे, फोन नं. 2662228, 2662241, फॅक्स नं. . 2662228 आनी मो. नं.9607447316, श्री. सागर बी. गावडे, उपजिल्हाधिकारी, सांगे, फोन नं. –, मो. नं. 9763467272, श्री. उदय प्रभू देसाय, उपजिल्हाधिकारी, काणकोण, फोन नं. 2643696, फॅक्स नं. . 2643696, मो. नं. 9764480571, श्री. केदार नाईक, उपजिल्हाधिकारी, धारबांदोडा, फोन नं. 2614036, फॅक्स नं. 2614037, मो. नं. 9823915623, श्री. शोभीत सक्सेना, पुलीस अधीक्षक उत्तर गोंय, फोन नं. 2416100, फॅक्स नं. 2416243 आनी मो. नं. 7875756013, श्री. पंकज कुमार सिंग, पुलीस अधीक्षक दक्षीण गोंय, फोन नं. 2732218, फॅक्स नं. 2733864 आऩी मो. नं. 7875756016, श्री. संतोष देसाय, उपविभागीय पुलीस अधिकारी, तिसवाडी, फोन. नं. 2226519, फॅक्स नं. 2226519 आनी मो. नं. 7875756021, श्री. नेल्सन आल्बुकर्क, उपविभागीय पुलीस अधिकारी, फोंडा, फोन. नं. 2317978, फॅक्स नं. 2317978 आनी मो. नं. 7875756035, श्री. हरिष मडकईकर, उपविभागीय पुलीस अधिकारी, साश्ट, फोन. नं. 2714449, 2710656, 2714454, फॅक्स नं. 2714449 आनी मो. नं. 7875756038, राजेंद्र व्ही. राऊत देसाय, उपविभागीय पुलीस अधिकारी, मुरगांव, फोन. नं. 2500222, फॅक्स नं. 2500222 आनी मो. नं. 7875756048, श्री. गजानन प्रभुदेसाय, उपविभागीय पुलीस अधिकारी, म्हापसा-1, (पेडणे, म्हापसा आनी हणजुणा पुलीस स्टेशनाखातीर) फोन. नं. 2262207, फॅक्स नं. 2262207 आनी मो. नं. 7875756025, श्री. एडविन एम. एस. कुलासो, उपविभागीय पुलीस अधिकारी, पर्वरी, (कळंगुट आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनाखातीर), फोन. नं. 2412723, फॅक्स नं. 2412723 आनी मो. नं. 7875756029, श्री. किरण जे. पौडवाल, उपविभागीय पुलीस अधिकारी, केपे, फोन नं. 2663900, फॅक्स नं. 2663900 आनी मो. नं. 7875756043, श्री. गुरूदास गावडे, उपविभागीय पुलीस अधिकारी, दिवचल, फोन नं. 2363737, फॅक्स नं. 2363737 आनी मो. नं. 7875756025.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/604

Skip to content