वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 16 जुलय 2021

चिंचभटवाडी मये हांगा नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी 11 केव्ही भुंयगत वीजवाहिनी आनी हेर जोडून आशिल्ली वीज यंत्रणां ता. 20 जुलय 2021 दिसा चालू करतलें आनी त्याफुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/600

Skip to content