राज्यांतल्या धरणांचेर वचपाक बंदी

ता. 16 जुलय 2021

फाटल्या कांय दिसांसावन राज्यांत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून साळावली, पंचवाडी, आमठाणें, गवाणें ही धरणां पुराय भरून व्हांवपाक लागल्यात. तशेंच राज्यांतल्यों वेगळ्यों वेगळ्यों न्हंयों धोक्याच्या पातळीवयर व्हांवपाक लागल्यात. त्याखातीर लोकांनी न्हंयों आनी धरणांच्या उदकात न्हांवपाक, गरोवपाक, कपडे धुंवपाक आनी हेर कारणांखातीर देवचें न्हय, अशें उदकास्त्रोत खात्यान कळीत केला.

तशेंच कोवीड म्हामारीक लागून धरणांचेर प्रवेश निर्बंध लागू आसात.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/599

Skip to content