मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं फाल्या कर भवनाचे उक्तावण

ता. 8 जुलय 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं फाल्या ता. 9 जुलय 2021 दिसा सकाळी 10.30 वरांचेर आल्तिन पणजी हांगा राज्य कर/वेपारी कर खात्याच्या नव्या गोंय राज्य कर भवन इमारतीचे उक्तावण जातले.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/574

Skip to content