बिगर सरकारी संघटनाकडेन समन्वयाखातीर नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक

ता. 8 जुलय 2021

कोवीड म्हामारी पातळपाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान राज्य पांवड्याचेर बिगर सरकारी संघटनां, सीएसओ, आपवावूरपी संस्थां, धर्मिक संस्थां आनी समाजीक संस्थांकडेन वेवस्थापन/समन्वयाखातीर श्रीमती अंकीता आनंद, आयएएस, हांची नोडल अधिकारी म्हुण नेमणूक केल्या.

बिगर सरकारी संघटनां, सीएसओ, आपवावूरपी संस्थां, धर्मिक संस्थां आनी समाजीक संस्थांनी कोवीड-19 च्या वेवस्थापनाविशींच्यो सुचोवण्यो, फिडबॅक वा कागाळीं पुराय म्हायतीसयत covid-ngonodal.goa@nic.in ह्या ई-मेलाचेर धाडच्यो.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/571

Skip to content