गोवाऑनलायनीचेर सेवा उपलब्ध आसची ना

दुरूस्ती आनी देखभालीच्या कामाखातीर goaonline.gov.in चेर ता. 9 जुलय 2021 दिसा सांजेच्या 5.30 वरांसावन ते ता. 12 जुलय 2021 दिसा सकाळीं 9.30 वरांमेरेन सेवा उपलब्ध आसची ना, अशें म्हायती तंत्रज्ञान खात्यान कळीत केला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/577

Skip to content