कला आनी संस्कृती संचालनालयांतल्या एलडीसी पदांखातीर लेखी परिक्षा

ता. 8 जुलय 2021

गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयांतल्या कनिश्ठ विभाग कारकून (एलडीसी) पदांखातीर सरकारी तंत्रनिकेतन, पणजी हांच्या माध्यमातल्यान 25 एप्रिल 2021 दिसा निश्चित केल्ली लेखी परिक्षा आतां आयतार ता. 11 जुलय 2021 दिसा सकाळीं 10.00 ते 11.30 वरां मेरेन उत्तर आनी दक्षीण गोंयांतल्या विवीध शाळांनी जातली. उमेदवारांक आदीं धाडिल्ल्या कॉल लेटरांत सांगिल्ल्या प्रमाण तेच सुवातेर परिक्षा जातली. उमेदवारांनी लेखी परिक्षेखातीर स्वताची वळख दाखोवपाक तांचे कॉल लेटर आनी फोटो वळखपत्र वांगडा घेवन येवचे.

पुण, जर दक्षीण आनी उत्तर गोंय जिल्ह्यांतलो कोणूय उमेदवार कोवीड-19 पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार तांचे खातीर त्याच दिसा म्हणल्यार ता. 11 जुलय 2021 दिसा सकाळीं 10.00 ते 11.30 वरां मेरेन सरकारी तंत्रनिकेतन, आल्तिन पणजी हांगा लेखी परिक्षा जातली. अशां उमेदवारांखातीर तंत्रनिकेतन कार्यालयांत वेवस्था केल्या.

अदीक म्हायती खातीर गोंय पोर्टल वॅबसायट www.goa.gov.in आनी खात्याची अधिकृत वॅबसायट http://www.artandculture.goa.gov.in पळोवची.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/575

Skip to content