मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाचे स्थलांतर

ता. 22 जून 2021

मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या जागेत कार्यरत आशिल्ले मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशन मनोरा राय हांगाच्या सरकारी मुळाव्या शाळेच्या इमारतीत स्थलांतरीत केला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/554

Skip to content