वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 जून 2021

ता. 23 जून 2021 दिसा 11 केव्ही उजगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 6.00 वरां मेरेन खांडेपार बाजार, शेंक्रे, खांडेपार जंक्शन, शांतादुर्गा देऊळ, मांडवी हॅचरीज, मुर्डी, लिफ्ट कंट्रोल वाठारांत वीज पुरवण जावची ना

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/549

Skip to content