वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 जून 2021

ता. 23 जून 2021 दिसा 11 केव्ही केपे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वालेतेंबी, केपे नुस्त्या मार्केटालागी, झोगलामड्डी, इग्रामळ, सोनारभाट, तोलकाटो, देवसा, गांवकरवाडो आनी आंबावली ग्रामपंचायत वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/548

Skip to content