ई. एस. आय. चेवा दखाने तत्काळ सूरू करपाचो आदेश

ता. 21 जून 2021

कोवीड दुयेंतींचो आंकडो कमी जाल्ल्यान राज्यांतले सगळें ई. एस. आय. दवाखाने तत्काळ सूरू करपाक परवानगी दिल्या. ई. एस. आय. चे दोतोर, नर्सी आनी हेर कर्मचाऱ्यांक गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या सेवेतल्यान मुक्त केले उपरांत आपल्या संबंदीत दवाखान्याच्या सेवेत रूजू जावपाक सांगला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/553

Skip to content