वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 जून 2021

ता. 19 जून 2021 दिसा 11 केव्ही बोरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन तिशें, सावकारबाग, बेतकी, पेट्रोल पंप आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 20 जून 2021 दिसा 11 केव्ही बेतोडा आयडीसी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन पुराय बेतोडा उद्देगीक वसणूक वाठारांत वीज पुरवण जावची ना

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/541

Skip to content