दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेच्या लाभार्थींक एप्रिल मेरेनचे मानधन दिला

ता. 15 जून 2021

दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेच्या लावधारकांक एप्रिल 2021 मेरेनची अर्थीक मदत दिल्या आनी मे म्हयन्याच्या अर्थीक मदतीची रक्कम रोखडीच दितले, अशें समाज कल्याण खात्यान कळयला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/534

Skip to content