वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता.  15 जून 2021

फोंडे म्हालातल्या दुरिंगवाडो कुंकळ्ळी हांगा नवीन उबारिल्ले  200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र  आनी जोडून आशिल्ली यंत्रणां ता. 12 जून 2021 दिसा चालू केल्यात  आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/532

Skip to content