दिवचल म्हालात मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 15 जून 2021

पडोशेच्या 40 एमएलडी पंपिंग स्टेशनातल्या वीज यंत्रणेत दोश निर्माण जाल्ल्यान फाल्या ता. 16 जून 2021 दिसा पडोशे उदका प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान दिवचल म्हाल, मये आनी साखळी मतदारसंघातले कांय वांठार सत्तरी तालुक्यातले कांय वांठार आनी तिसवाडी तालुक्यातल्या चोडण गांवांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/533

Skip to content