वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 जून 2021

ता. 15 जून 2021 दिसा 11 केव्ही आरएनडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन सुप्रिम बिल्डर, मांडवी क्लिनीक, रेसीकॉम होम इलायट, झेव्हियर मिनेझीस, वॉलांत, नेक्सा शो-रूम, चंद्रगीत हॉटेल, कॉज्मे कॉस्ता असोसिएट, साईबाबा देऊळ, पीडीए उदका टाकी, आर जी स्टोन हॉस्पिटल, तरूण भारत, तीन बिल्डिंग, आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/530

Skip to content