वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 जून 2021

ता. 15 जून 2021 दिसा 11 केव्ही आके साळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन आके आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 16 जून 2021 दिसा 11 केव्ही शर्वाणी देवूळ साळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन शर्वाणी देवूळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना

ता. 17 जून 2021 दिसा 11 केव्ही कळंगूट पुलीस स्टेशन फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन कळंगूट पुलीस स्टेशन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/529

Skip to content