वीज पुरवण खंडीत

ता. 11 जून 2021

ता. 14 जून 2021 दिसा 11 केव्ही साळगांव चर्च फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन साळगांव चर्च आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/526

Skip to content