वीज पुरवण खंडीत

ता. 11 जून 2021

ता. 12 जून 2021 दिसा 11 केव्ही लामगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन लामगांव गांवच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/525

Skip to content