वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 जून 2021

ता. 12 जून 2021 दिसा झाडां कातरपाच्या आनी हेर दुरूस्ती कामाखातीर नार्वा आनी पिळगांव फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरांमेरेन वीज पुरवण खंडीत करपात येतली आनी त्या खातीर वयल्या काळांत मये तलाव, चिंच भटवाडी, देऊस भटवाडी, तिर्थबाग, शारदा नगर, केळबायवाडो, लामगांव, सेझा गोवा खण वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/521

Skip to content