वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 9 जून 2021

बार्देस तालुक्यातल्या मार्णा-शिवोली ग्रामपंचायत वाठारात सर्वे नं. 44/2 हांगा वेरोनिका पॉल्सन पॉल हांच्या निवासी प्रकल्पाच्या अ, ब, क ब्लॉकाक वीज पुरवण करपाखातीर नवीन उबारिल्ले 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली यंत्रणां आनी भुंयगत केबल ता. 10 जून 2021 दिसा चालू करतले आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना / विगां/ 2021/519

Skip to content