वीज पुरवण खंडीत

ता. 8 जून 2021

ता. 9 जून 2021 दिसा 11 केव्ही लाडफे/बोर्डे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां खोलपेवाडो, कुमयामळ, साळ-पुर्नवसन वसणूक, रेखा स्टोन, गोंय दोडामार्ग, एस. के. मेटल, तामर नाईक खोलपे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/517

Skip to content