कोळवाळ बंदखण प्रशासन कर्मचारी आनी बंदखणीतल्या कैद्यांचे वासिनीकरण

ता. 8 जून 2021

बंदखण महानिरीक्षक आनी कोळवाळ बंदखण प्रशासनान कोवीड-19 म्हामारीच्या काळात म्हामारीआड विंगड विंगड उपाय करपावांगडाच बंदखण प्रशासनातले कर्मचारी आनी बंदखणीतल्या कैद्यांखातीर लसीकरण मोहीम राबयली.

बंदखण महानिरीक्षक मुख्यालय, पणजी हांगा काम करपी सुमार १88 कर्मचारी आनी कोळवाळच्या मध्यवर्ती बंदखणीत काम करपी 148 कर्मचाऱ्यांक कोविड -19 वासीन दिले.

तशेंच बंदखणीतल्या कैद्यांचे लसीकरण (पयलो डोस) दोन टप्प्यात जाले. पयल्या टप्प्यात 45 वर्सा आना त्या वयल्या पिरायेच्या कैद्यांक वासीन दिले जाल्यार दुसऱ्या टप्प्यात 18 ते 44 वर्सां पिरायेच्या कैद्यांक वासीन दिले. 45 वर्सां परस चड पिरायेच्या 82 कैद्यांमदल्या 73 कैद्यांनी लस घेतली जाल्यार उरिल्ल्या 9 कैद्यांनी लस घेवपाक नकार दिलो. कोळवाळच्या सेंट्रल जेलीत वट्ट 458 कैदी आसात.

तशेंच 18 ते 44 वर्सां पिरायेच्या 376 कैद्यांमदल्या २1१ कैद्यांनी लस घेतली. जाल्यार 84 कैद्यांनी लस घेवपाक नकार दिलो. उरिल्ल्या कैद्यांक गोंय सरकारच्या भलायकी सेवा संचालनालयाकडेन सल्लामसलत करून आनी समन्वयान रोकडीच लस दितले.

कोळवाळ जेलीतल्या 15 खाटींच्या हॉस्पिटलांत कसल्याय आपत्कालीन परिस्थितीक फुडो करपाक 5 ऑक्सिजन कन्सेंन्ट्रेटर आनी 2 ऑक्सिजन सिलिंडर सज्ज आसात.

तशेंच बंदखणीत नितळसाण आनी भलायकीचे उपाय करपात येतात. तशेंच कोवीड मार्गदर्शक उपायांचेय पालन करपात येता. कोवीड म्हामारीचो प्रसार वाडलो जाल्यार परिस्थीती हाताळपाखातीर बंदखणीतल्या सभाघरांनी वेवस्था केल्ली आसा.

बंदखण प्रशासनान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 64 कैद्यांक पॅरोलाचेर सोडल्यात.

कोळवाळ बंदखणीतल्या 583 कैद्यांची आरटीपीसीआर चाचणी केली. बंदखणीत 32 कैदी कोरोनाबादीत जाल्ले आनी हे सगळें कैदी कोरोनातल्यान बरे जाल्ले आसा. सद्या जेलीत एकूय कैदी कोरोना पॉजिटिव्ह ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/518

Skip to content