वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 जून 2021

ता. 6 जून 2021 दिसा 11 केव्ही शिवोली/सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 2.00 वरां मार्णा, ओशेल, सोडये ग्रामपंचायत वाठांर, खैराट, कामुर्ली आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/516

Skip to content