वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 जून 2021

ता. 7 जून 2021 दिसा 11 केव्ही आगशी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सर्व्हिस स्टेशन, मालवारा, आगशी बाजार, कोंकण रेल्वे पूल, दांडी, देशीभाट, इम्पेरीयल आर्केड, मॉडेल एंजल, एलोय कॉम्पलेक्स आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/514

Skip to content