वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 जून 2021

ता. 5 जून 2021 दिसा 11 केव्ही चिंबल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 3.00 वरां मेरेन चिंचवाडो, मिलरॉक रेजिडन्सी, वास्तू हॅरिटेज, वास्तू हार्मनी रेजिडन्सी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/513

Skip to content