वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 जून 2021

ता. 5 जून 2021 दिसा झाडां कातरपाच्या आनी हेर दुरूस्ती कामाखातीर अस्नोडा, दिवाडी, बोर्डे, नार्वा आनी पिळगांव फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरांमेरेन वीज पुरवण खंडीत करपात येतली आनी त्या खातीर वयल्या काळांत बायपास, मसंडभूंय, देसायभाट, गणेशनगर, गांवकरवाडो, आयओबी बँक, जानकी सदन, कैलास नगर, अस्नोडा, खोरीवाडो, न्यु कैलास नगर, सरकारी मुळावी शाळा, उदका टाकी, पायपां फॅक्टरी, साळकराचे प्लॉट, संकल्प उद्यान, सेझा खण कॉर्पोरेशन, शिरोडवाडी, सेंट. क्लारा चर्च, तळेश्वर, टीआयपी कॉलनी, वाळशी आनी विनायक नगर वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/511

Skip to content