वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 जून 2021

ता. 6 जून 2021 दिसा 33/11 केव्ही बेतोडा उपकेंद्राचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन पुराय बेतोडा उद्देगिक वसणूक वाठार, मेस्तावाडो, बाळदय, आशेवाडो, गोठणवाडो आनी तळये वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/510

Skip to content