वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 जून 2021

ता. 5 जून 2021 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारं 2.00 वरां मेरेन अस्नोडा, मयते, गणेश नगर, कैलास नगर, वाळशी, मुळगांव आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/509

Skip to content