मायक्रो कंटेनमेन्ट वाठार अधिसूचोवणी घेतली फाटी

ता. 4 जून 2021

दक्षीण गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान गोंय म्हामारी रोग कोवीड-19 नियमन 2020 खाला फोंडे म्हालातल्या कवळे ग्रामपंचायतीच्या गाळशिरे प्रभाग-1 तल्या उत्तम ऊर्फ पिमा राम नाईक हांच्या घर क्र. 58 चो वाठार मायक्रो कंटेनमेन्ट वाठार म्हुण अधिसूचीत करपाखातीर 4 मे 2021 दिसा काडिल्लो आदेश तत्काळ फाटी घेतला.

त्याचप्रमाण दक्षीण गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान गोंय म्हामारी रोग कोवीड-19 नियमन 2020 खाला फोंडे म्हालातल्या पंचवाडी ग्रामपंचायतीच्या अमळाय प्रभाग-4 तल्या झेव्हियर कॉस्ता हांच्या घर क्र. 195 चो वाठार मायक्रो कंटेनमेन्ट वाठार म्हुण अधिसूचीत करपाखातीर 5 मे 2021 दिसा काडिल्लो आदेश तत्काळ फाटी घेतला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/507

Skip to content