काणकोण म्हालात मायक्रो कंटेनमेन्ट, बफर झोन अधिसूचीत

ता. 4 जून 2021

दक्षीण गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान गोंय म्हामारी रोग कोवीड-19 नियमन 2020 खाला काणकोण म्हालातल्या गांवडोंगरी ग्रामपंचायत वाठारांतल्या दुत्तर्डे हांगाचे घर क्र. 121 चो वाठार मायक्रो कंटेनमेन्ट वाठार म्हुण जाल्यार आनंदू देसाय हांच्या घर क्र. 121/अ चो वाठार बफर झोन म्हुण अधिसूचीत केला.

त्याचप्रमाण दक्षीण गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान गोंय म्हामारी रोग कोवीड-19 नियमन 2020 खाला काणकोण म्हालातल्या गांवडोंगरी ग्रामपंचायत वाठारांतल्या काराशिमळ हांगाचे घर क्र. 607 चो वाठार मायक्रो कंटेनमेन्ट वाठार म्हुण जाल्यार आयरिश फर्नांडिस हांचे घर क्र. 551 आनी फिलोमेना फर्नांडिस हांच्या घर क्र. 550 चो वाठार बफर झोन म्हुण अधिसूचीत केला.

दक्षीण गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान संबंदीत अधिकारी आनी यंत्रणांक वयल्या मायक्रो कंटेनमेन्ट आनी बफर झोन वाठारांत कोवीड-19 नियमन नेमाखाला आवश्यक उपाय करपाचोय आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/508

Skip to content