प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजण कार्डधारकांक अतिरिक्त धान्य

ता. 3 जून 2021

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणे खाला सगळ्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा येवजणेच्या (अत्योदय अन्न येवजण आनी प्राधान्यक्रम कुटुंबांक) रेशन कार्डधारकांक मे आनी जून म्हयन्यां खातीर मनशा फाटल्यान 10 किलो अतिरिक्त तांदुळ फुकट दितले. हे धान्य तांच्या म्हयन्याच्या सामान्य धान्याव्यतिरीक्त आसा.

कार्डधारकांनी कसलीय कागाळ आसल्यार हेल्पलायन नं. 1967, 18002330022 वा संबंदीत म्हालातल्या नागरी पुरवण खात्याच्या कचेरीत संपर्क करचो.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/504

Skip to content