साळावली उदका प्रकल्पातल्यान 4 आनी 5 जूनाक मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 2 जून 2021

उदका पुरवण विभागाक ता. 4 जून 2021 दिसा इग्रामळ केपे हांगा 1400 एमएमच्या आनी वेर्णा हांगा 1200 एमएमच्या पायपलायनीचे ताकतीकेन दुरूस्तीकाम करपाचे आशिल्ल्यान ता. 4 आना 5 जून 2021 दिसा 160 एमएलडी साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/500

Skip to content