वीज पुरवण खंडीत

ता. 2 जून 2021

ता. 4 जून 2021 दिसा 11 केव्ही नार्वा आनी 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन मये तळे, देऊस भटवाडी, चिंच भटवाडी, 11 केव्ही पीडब्लुडी लामगांव, 11 केव्ही सेझा खण वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/501

Skip to content