स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 1 जून 2021

दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यान कोलवा ग्रामपंचायत वाठारांत टी-जक्शनाचेर जॅकसन डिसौजाच्या घरावटेन, हॉलिव्हुड हॉटेलावटेन आनी कोलवा 4 आनी 3 वार्डावटेन अंतर्गत रस्त्यांचेर जक्शनासावन 3 ते 4 मिटरांचेर प्रत्येकी एक हम्प प्रकाराचो स्पिड ब्रेकर आनी कोलवा-बेतालभाटी/माजोर्डा मुखेल रस्त्याचेर गवंडाळी कोलवा हांगाच्या आलेक्स बार एण्ड फास्टफुडाच्या पयली बेतालभाटीवटेन पाच रम्बलर स्ट्रीप्स घालून वाहन चालकांक फुडें स्पीड ब्रेकर आशिल्ल्याची सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावपाचो आदेश दिला.

तशेंच ग्रीन हाऊस जक्शनालागी मोन्जिनीस कॉफी शॉपासामकार आनी कॅमसन वाईन स्टोअरासामकार 10 रम्बलर स्ट्रीप वा हम्प प्रकाराचो स्पिड ब्रेकर घालून वाहन चालकांक फुडें स्पीड ब्रेकर आशिल्ल्याची सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/495

Skip to content