वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 1 जून 2021

खोर्ली तिसवाडी हांगा मे. अब्दुल अझीज चव्हाण हांका वीज पुरवण करपाखातीर नवीन उबारिल्ले 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र ता. 2 जून 2021 दिसा चालू करतले आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/497

Skip to content