वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 जून 2021

ता. 3 जून 2021 दिसा 11 केव्ही कुठ्ठाळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वेर्णा मस्जीद, मिटींग पॉईंट, केळशी, वेलवाडो, रायदोर, उड्डो, शेळवण, माटोंबी आनी जांबळी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 4 जून 2021 दिसा 11 केव्ही कुठ्ठाळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां वरां मेरेन कुठ्ठाळी चर्च, शिंदोळी, बांदार, चर्च स्ट्रीट, हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/496

Skip to content