म्हायती आयोगान सुनावण्यों फुडें धुकल्ल्यों

ता. 31 मे 2021

कोवीड-19 म्हामारीच्या परिस्थितीक लागून राज्य मुख्य म्हायती आयुक्त आनी राज्य म्हायती आयुक्तामुखार जून 2021 म्हयन्यात थारायिल्ल्यो सुनावण्यों फुडें धुकल्ल्यात आनी आतां ह्यो सुनावण्यों जुलय आनी ऑगस्ट 2021 म्हयन्यात सुनावणेक घेतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/494

Skip to content