मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंय घटक राज्य दिसाची परबीं

ता. 29 मे 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय घटक राज्य दिसाची परबीं भेटयल्या.

डॉ. सावंत आपल्या संदेशात म्हणटा, गोंय हे भारताचे सगळ्यांत ल्हान राज्य आसून लेगीत गोंयचो इतिहास व्हड आनी वैविध्यपूर्ण आसा. आयज 30 मे दिसा आमी घटक राज्य मनयतात. 1987 वर्सा ह्या दिसा गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो फावो जालो आनी गोंय हे भारत देशांतले 25 वे राज्य जाले. गोंयच्या लोकांनी गोंयकार म्हुण आपली वळख राखपाखातीर चळवळ केली आनी म्हुण ह्या दिसाक इतिहासीक म्हत्व आसा.

फाटल्या कांय दशकांत गोंयांन खास करून शिक्षण, भलायकी, सेवा, पायाभूत सुविधां ह्यासारख्या मळार तोखणायेची प्रगती केल्ली आसा. राज्यांत सुरू केल्ले वेगळे वेगळे उदरगत प्रकल्प आनी कार्यक्रमांक लागून गोंयच्या उदरगतीत आनीक बर पडटली.

आयज, कोवीड म्हामारीक लागून राज्यांत उत्सव मनोवपात येवचो ना. सध्या गोंयांत कर्फ्यू लागू आसा. कोवीड म्हामारीचो प्रसार आडावपाखातीर सरकार काळजी आनी खबरदारी घेता. म्हामारीक लागून साबार आव्हांना मुखार आसात. राज्याची अर्थव्यवस्था सुदारप ही काळाची गरज जावन आसा. आयज सध्याच्या आनी भविष्यातल्या खंयच्याय आव्हानांक फुडो करपाक सरकार तयार आसा.

घटक राज्य दिसानिमत्तान हांव गोंयच्या जनतेक मनाकाळजासावन परबीं भेटयता. गोंयच्या लोकांनी शांतीकाय, सलोखो, इश्टागत आनी सहकार्यची भावना कायम दवरून राज्याची प्रगती आनी विकासाखातीर सहकार्य करपाचो उलो मारता, अशें मुख्यमंत्री संदेशात म्हणटा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/492

Skip to content