वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 मे 2021

ता. 28 मे 2021 दिसा 11 केव्ही बोरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन वयली बेतकी, बोरी सर्कल, सुहास सदन, बेथसेडा आर्केड, साईबाबा, पाणीवाडो, मटये, तामशिरे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 29 मे 2021 दिसा 11 केव्ही बोणबाग फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन टॉपकोला, बायथखोल, कलमामळ, नवदुर्गा गार्डन, कुडयाळ, देऊळवाडो, तळसाय,, शिरशिरे, धोब आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/483

Skip to content