वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 मे 2021

ता. 28 मे 2021 दिसा 11 केव्ही पंचवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आंबय, आंबेगाळ, आनंदवाडी, बादेगाळ, बागवाडो, कापशे, देवीदास च्यारी, दिगास, दुदगाळ, फांके, गांधीनगर, इगर्जवाडो, कामरखंड, मुडाय, मैसाळ धरण, मापा, पार्सेभाट, पीटीआय पंचवाडी, सावर्डे तिस्क, तारीर, टाईल्स फॅक्टरी, विझर माट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/490

Skip to content