16 मे दिसा जुवारी पूल येरादारीक बंद

ता. 12 मे 2021

जुवारी पुलाच्या डॅक पातळीची नोंद करपाच्या कामाखातीर ता. 16 मे 2021 दिसा सकाळी 6.00 ते 9.00 वरां मेरेन पूल सगळ्यां प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या काळात अवजड येरादारी बोरी पूला वटेन वळोवपात येतली. प्रवाशी आनी हलक्या वाहनांखातीर कुठ्ठाळी-आगशी अशी फेरीबोट सेवा आसतली.

म्हा /सप ऑप / विगां/ 2021/472

Skip to content