वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 20 एप्रिल 2021

तिसवाडी म्हालातल्या कदंब पठारावयल्या गेरा रिअल्टी इस्टेटीलागी नवीन उबारिल्ले 400 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र ता. 12 मे 2021 दिसा चालू केला आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/473

Skip to content