वीज पुरवण खंडीत

ता. 12 मे 2021

ता. 13 मे 2021 दिसा 11 केव्ही करमळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन झरीचेभाट, काझा बेला पेठेर, आल्बर्ट डेव्हलपर्स आनी करमळी गांवच्या सरभोवतणी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप/ विगां/ 2021/474

Skip to content