वीज पुरवण खंडीत

ता. 12 मे 2021

ता. 15 मे 2021 दिसा 11 केव्ही सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन फर्नांडिसवाडो, बामणवाडो, मधलेभाट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 17 मे 2021 दिसा 11 केव्ही आश्वे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नवोवाडो मोरजी, आश्वे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/477

Skip to content